بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرج(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

از میان حوزه‌های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب‌های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می‌باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام‌های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه‌ها مانند سایر حوزه‌های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the History of Developments in Advocacy, Legal and Judicial Counseling in Iran

نویسندگان [English]

  • seyyed hesamoddin rafiee tabatabaei 1
  • motahhare sadat rafiee tabatabaei 2
1 PhD student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj(Corresponding Author)
2 Master of Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj
چکیده [English]

Among the various fields of the humanities in various societies, no field can be found that is not significantly influenced by history and the ups and downs of the times, and the passage of time has not affected it for a long time. Meanwhile, the legal and judicial spheres are no exception to this rule, and he and everything that belongs to them have undergone a change in the course of history. Legal history constitutes a major part of the history of civilized societies; and being aware of the evolution of any civilization requires a correct understanding of the various legal issues of past periods. In order to see how the issue of developments in the institution of advocacy and legal and judicial counseling has been discussed from the past to the present and what developments have taken place in the legal and judicial systems of Iran in the past, in this article, which is a research in the field of legal history, We will address the issue. Because eliminating any shortcomings in these areas, like other specialized areas, requires the use of past experience, and achieving this goal will not be possible except by examining and studying the historical background of the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advocacy
  • Legal Advice
  • Judicial Advice
  • Judicial System
  • Legal History