کلیدواژه‌ها = کنوانسیون بیع بین المللی
قابلیت اعمال کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بر معاملات نرم‌افزاری

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 115-132

10.22034/flj.2020.111270

وحید عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی