نویسنده = افشین مجاهد
تعداد مقالات: 4
1. آثار قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1400

10.22034/lc.2022.133965

افشین مجاهد


2. رویکردی تطبیقی بر آثار ادغام شرکت‌های تجاری

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 78-94

10.22034/lc.2021.131634

افشین مجاهد


3. آثار و جهات تجدیدنظرخواهی (پژوهش‌خواهی) از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 147-163

10.22034/lc.2021.131518

سیدجعفر هاشمی باجگانی؛ افشین مجاهد


4. رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 249-267

10.22034/lc.2021.133224

حسن رحیم زاده میبدی؛ افشین مجاهد