پاندمی کووید۱۹ در پرتو حقوق همبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2021.131805

چکیده

زندگی بشر در طول تاریخ  دچار بحران های فراوانی شده که بسیاری از آن ها به دلیل اعمالی است که انسان در محیط زیست خود انجام می دهد و هر عملی دارای عکس العمل بوده و بازتاب این اعمال از سمت محیط نیز به بشر باز می گردد. وجود بیماری کووید۱۹ در سراسر جهان و وضعیت اضطراری توسط سازمان جهانی بهداشت؛ جهان را در یک بحران قرار داد و نشان دهنده آن است که فعالیت های بشر در محیط زیست می تواند نتایج بسیار خطرناکی از جمله از بین رفتن حق حیات بشر را دربرداشته باشد. حقوق همبستگی که از نسل سوم حقوق بشر نشات می گیرد نشان می دهد بعضی از حقوق را نباید به تنهایی در نظر گرفت بلکه به صورت جمعی باید به آن نگاه کرد. این پاندمی فرصتی را ایجاد کرده که ارتباط بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست را مدنظر قرار دهیم و طبق بررسی های انجام شده ارتباط نزدیک و در گروی هم در هر دو حقوق مشاهده شده و نگاه همزمان به هر دو حقوق می تواند آثار توسعه پایدار را نیز تقویت کند و از یک همه گیری جلوگیری و در صورت اتفاق آن را بهتر کنترل نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Covid-19 Pandemic in the Light of Solidarity Rights

نویسنده [English]

  • Sayyed Behrad Mirfakhraei
PhD Candidate in Environmental Law, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human life has experienced many crises throughout history, many of which are due to the actions that humans perform in their environment. Every action has a reaction. The reflection of these actions from the environment also goes back to human. Existence of Covid-19 disease worldwide and emergency by the World Health Organization; It put the world in a crisis and It shows that human activities in the environment can have very dangerous consequences, including the loss of the human life right. Solidarity rights, which derive from the third generation of human rights, show that some rights should not be looked at alone but collectively. This pandemic provides an opportunity to consider the relationship between human rights and environmental laws. According to studies, a close and dependent relationship has been observed in both rights and Looking at both rights at the same time can also reinforce the effects of sustainable development and prevent an epidemic and better control if it happens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Solidarity Law
  • International Environmental Law
  • Human rights
  • sustainable development