هشدار برای دانه درشت ها: مروری بر مهم ترین نقش ها و رهاوردهای حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقیِ بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

حقوق بین ­الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایسته­ های چندبعدی جامعه­ بین ­المللی نقش ­های گوناگونی ایفا می ­نماید و به تحکیم و تقویت نظم حقوقی بین المللی یاری رسانده است. هدف این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر گردآوری داده­ ها به صورت کتابخانه­ ای انجام می­ پذیرد، مروری بر مهم ­ترین نقش­ های حقوق بین­ الملل کیفری در نظم حقوقی بین ­المللی است. در این راستا، به­ سان نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین ­المللی در نظم حقوقی بین ­المللی از رهگذر برپایی دادگاه ­های کیفری بین­ المللی و به ­ویژه دیوان بین­ المللی کیفری و نیز نهاد مسئولیت کیفری فردی می ­پردازیم. سپس نظام ­مندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بین ­المللی از طریق تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین­ الملل و احیای اصول کلی حقوقی به ­عنوان منبع بنیادین ولی فراموش ­شده حقوق بین­ الملل که نشان از چیرگی دیدگاه مکتب حقوق طبیعی در خصوص منابع حقوق دارد را در قالب نقش دوم حقوق بین ­المللی کیفری مطمح نظر قرار می ­دهیم. پس از آن، موضوع جالب توجه پاسداری از ارزش ­ها و منافع بنیادین جامعه بین­ المللی به­ منزله رسالت و فلسفه وجودی حقوق بین­ الملل کیفری را به بحث می­ گذاریم. به نظر می ­رسد، حقوق بین ­الملل کیفری هم نشانه ­ای است از سیر تکاملی حقوق بین ­الملل و هم عامل پویایی و پایایی آن. افزون بر این، چنین می ­نماید که پیدایش و گسترش حقوق بین ­الملل کیفری را باید حاکی از شکل­ گیری تدریجی و قوام ­یافتگی نسبی جامعه بین ­المللی و گذار از اجتماع بین­ المللی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Warning for the Big Fish: A Review of the Most Significant Roles and Achievements of International Criminal Law in International Legal Order

نویسنده [English]

  • Mousa Karami
PhD Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

International Criminal Law (ICL), in order to meet the multidimensional requirements of international community, plays different roles and has contributed to the consolidation and improvement of international legal order. This article, which is conducted through a descriptive-analytic method and by means of a library-based approach in collecting data, aims at reviewing the most significant roles and achievements of ICL in international legal order. Doing so, as the first role, it deals with adding and fixing the notion of international criminal justice to international legal order through the establishment of international criminal tribunals and specifically International Criminal Court (ICC) and the institution of individual criminal responsibility. Thereafter, systemizing and reinforcing the rules of international legal order through codification and progressive development of international law and revitalization of general principles of law as the fundamental but forgotten source of international law that implies the domination of natural rights school’s view regarding the sources of law is taken into account as the second role of ICL. Afterwards, the interesting subject of preservation of fundamental values and interests of international community as the mandate and raison d’être of ICL would be discussed. It appears that ICL is both a sign of evolutionary development and a factor in dynamism and sustainability of international law. Furthermore, it seems that emergence and development of ICL should be regarded as a sign in the gradual formation and relative consistency of international community and transition from international society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • International Criminal Law
  • International Criminal Justice
  • Individual Criminal Responsibility
  • International Community