دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، شهریور 1402، صفحه 5-250 
اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن

10.22034/lc.2023.172008

اسماعیل کشکولیان؛ محمود اشرافی مهابادی؛ امین امیریان فارسانی