کلیدواژه‌ها = حقوق کودکان
مطالعه تطبیقی رویکرد فقه اسلامی و حقوق بشردوستانه در حمایت از حقوق کودکان در جنگ

دوره 6، شماره 14، خرداد 1402، صفحه 73-90

10.22034/lc.2023.168926

میثم نوروزی؛ مهدی اسکندری خوشگو؛ ساناز ابوالقاسمی