کلیدواژه‌ها = دادستان
اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب جنایات بین‌المللی

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 23-38

10.22034/lc.2022.150592

ابوالفتح خالقی؛ سید محمدصادق حسینی


امکان سنجی تفویض اختیار درخواست احاله از سوی دادستان به معاون دادستان و دادیار

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 435-452

10.22034/lc.2022.148625

مهرداد موحدی؛ پیمان دولتخواه پاشاکی؛ وحید دادگستر