کلیدواژه‌ها = تامین مالی داوری بین المللی انواع مدل های تأمین مالی داوری بین المللی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی ا