کلیدواژه‌ها = قانون اساسی ایران
بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 128-145

رضا خدابنده لوئی؛ مجتبی انصاریان؛ عارف جعفری صادق آباد