کلیدواژه‌ها = شهادت
ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 10، خرداد 1401، صفحه 193-209

10.22034/lc.2022.142463

سید جعفر هاشمی باجگانی؛ میثم سبحانی