نویسنده = فائزه بهادر
بررسی ارکان مسئولیت مدنی شهرداری ها در رویه قضائی

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 559-577

10.22034/lc.2022.141899

سید وحید میرنظامی؛ فائزه بهادر