نویسنده = سید محمدرضا موسوی فرد
جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه‌های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تاکید بر مأموریت‌های پلیسی

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 589-608

10.22034/lc.2022.152702

سید محمدرضا موسوی فرد؛ حمیدرضا نوروزیان؛ فاطمه السادات ضیاالدین پور؛ مریم پورطهماسب پیچا؛ فاطمه هراتیان