نویسنده = مرضیه فتحی برناجی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین رضایت قبلی کنوانسیون روتردام 2003

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1400

محمد مبینی فر؛ مرضیه فتحی برناجی


2. واکاوی حقوقی تطبیقی نهاد وثیقه در پرتو قوانین ایران و انگلیس

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400

10.22034/lc.2021.131069

حسین رحیمی خجسته؛ مرضیه فتحی برناجی