نویسنده = سید مهدی احمدی موسوی
تعامل پلیس با نهادهای پیشگیری از جرم

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.154082

مینا مومنی؛ سید مهدی احمدی موسوی