نویسنده = امیر محمدی
اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.160277

امیر محمدی؛ سهیلا مرادی قلعه؛ محمدمهدی حیدری


اعتبار امر مختوم در دعاوی مدنی و کیفری

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.153419

امیر محمدی؛ محمدمهدی حیدری؛ سهیلا مرادی قلعه