نویسنده = روح الله شمشیری
تاملاتی در تشریع قسامه با توجه به علوم جرم یابی

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.156512

محمد علی حاجی ده آبادی؛ روح الله شمشیری