نویسنده = پیمان دولتخواه پاشاکی
چندپارگی قانون مجازات اسلامی و آثار آن (با تاکید بر جنایت علیه اشخاص)

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 377-399

10.22034/lc.2022.148623

محمدرضا نظری نژاد کیاشی؛ پیمان دولتخواه پاشاکی


امکان سنجی تفویض اختیار درخواست احاله از سوی دادستان به معاون دادستان و دادیار

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 435-452

10.22034/lc.2022.148625

مهرداد موحدی؛ پیمان دولتخواه پاشاکی؛ وحید دادگستر