دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 1-250 
مقایسه رکن مادی جرم سرقت رایانه‌ای با سنتی

10.22034/lc.2023.160275

علی پایدارفرد؛ احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی


اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران

10.22034/lc.2023.160277

امیر محمدی؛ سهیلا مرادی قلعه؛ محمدمهدی حیدری


مبانی تعدد و تکرار جرم در پرتو آموزه های جرم شناختی

10.22034/lc.2023.160338

جمشید سیاه منصور؛ احمدرضا امتحانی؛ علی پایدارفرد