دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 1-250 
4. بررسی عوامل قطع رابطه استناد در حقوق کیفری

10.22034/lc.2022.148615

جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی؛ علی پایدارفرد


18. جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

10.22034/lc.2022.149753

علی ادبی فیروزجائی؛ رضا آقاعباسی؛ سید سجاد خالوئی تفتی