دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-199