دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
10. بررسی فقهی و حقوقی بر حق پخش فوتبال

امیرمحسن شعبانی؛ احسان نعمتی