دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-208