دستاوردها و چالش های تعدد و تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با رویکرد کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.135335

چکیده

تعدد و تکرار به عنوان جهات عام تشدید مجازات، از عوامل موثر در تعیین میزان مجازات مجرم می ­باشند. این دو نهاد به واسطه اهمیت آن ها در تعیین میزان مجازات، در سیر مراحل قانونگذاری، همواره دستخوش تغییراتی شده ­اند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با سیاست تقنینی و فلسفه ذاتی، کاهش مجازات های تعزیری، نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مذکور را مورد تغییرات اساسی قرار داده است. از این رو، علیرغم این که تعدد و تکرار، به عنوان جهات تشدید مجازات می باشند، اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با روند نزولی کیفر متحول شده ­اند. با توجه به تحولات قانون کاهش پیرامون نهادهای مذکور، تفسیر و اتخاذ رویه قضائی متناسب با رسالت و فلسفه ذاتی قانون کاهش، اهمیت پژوهش می ­باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که، نوآوری­ ها و چالش ­های فراروی قانون کاهش چیست؟ در این پژوهش با رویکرد کاربردی، به صورت توصیفی–تحلیلی این تغییرات بررسی و مهم ترین دستاردهای پژوهش در رابطه با نوآوری­ ها شامل؛ تعیین دامنه حداقل مجازات در صور مختلف ارتکاب جرم، توسعه دامنه مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری با درجه هفت و هشت و با وصف حذف قاعده جمع مجازات ها، به عنوان مهم ترین نوآوری ­ها و همچنین تفکیک جرائم به مختلف و مشابه با وصف عدم تعیین معیار مناسب برای تفکیک جرائم از حیث ماهیت، شکل ارتکاب و... به عنوان مهم ترین چالش فراروی قانون کاهش می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achievements and CHallenges of Multiplicity and Recidivism in the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment Imposed in 2020 with a Practical Approach

نویسندگان [English]

  • Abolfath KHaleghi 1
  • Zahra Mirzaei 2
1 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 Master student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Multiplicity and recurrence of crime as general aspects of aggravation of punishment, they are one of the effective factors in determining the punishment of the offender. These two institutions because of their importance in determining the amount of punishment, in line legislative process, always have changed. Law on Reducing the Punishment of Imprisonment, approved in 2020, the legislative policy and philosophy inherent, reduced prison sentences, are also not an exception. And has fundamentally changed these institutions, thus, despite the fact that the multiplicity and recurrence of the crime are considered as grounds for aggravation of punishment, but in the law of reduction, they have evolved with a reductionist approach. Therefore, in this research, with a practical approach, descriptively-analytically, these changes are examined and the achievements of this article include identifying the challenges and achievements of the mentioned law in relation to the multiplicity and repetition of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement CHallenges
  • Multiplicity of Crime
  • Recidivism
  • Reduction Law
  • Imprisonment
منابع
- اردبیلی، محمد علی، 1399، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ بیست و دوم، ویراست چهارم، تهران، انتشارات میزان.
- الهام، غلامحسین و برهانی، محسن، 1393، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
- حاجی ده‌‌آبادی، احمد؛ باقرزادگان، امیر؛ میرزایی، محمد، 1395، جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 7، شماره 1.
- ذاکرحسین، محمدهادی، 1388، چشم انداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی، مجله دادرسی، شماره 73.
- طاهری نسب، یزداله، 1381، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، انتشارات دانشور.
- فروغی، فضل الله و جودکی، بهزاد، 1394، تعدد نتیجه در جرائم تعزیری بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی، شماره 70.
- گارو، رنه، بی تا، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سیدضیاءالدین نقابت، جلد سوم، تهران، انتشارات ابن سینا.
- منصورآبادی، عباس، 1399، مختصر حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
- نوربها، رضا، 1383، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دادآفرین.
- قوانین
- قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1370
- قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375
- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
- دادنامه ها
- دادنامه شماره 9809970842900379  مورخ 27/03/1398- شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایلام
-  دادنامه شماره 9909970842900017  مورخ 16/01/1399- شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایلام
-  دادنامه شماره 9909970842900886  مورخ 26/05/1399- شعیه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایلام
نظریه های مشورتی
- نظریه مشورتی شماره 7/99/676 مورخ 06/06/1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1068 مورخ 28/07/1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه