تبیین ابعاد عدالت و اخلاق از منظر اصول چهارچوبی حقوق بین الملل اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2021.131670

چکیده

حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جاری بین المللی در جامعه جهانی با رویکرد نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان الهی فراتر از چهارچوب دینی خود نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جمله دین مبین اسلام که خود بر حقوق بین الملل اسلامی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها حقوق بین الملل اسلام  را زنجیره ارتباط تمامی اصول پایه در حقوق بین‌الملل می داند، بلکه اخلاق و اخلاقی کردن اصول حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظر جهانی را اساس کار خود قرار داده است. در این راستا مکتب اسلام قانونگرائی، عدالت مندی و اخلاق مداری را از اصولی ترین مبانی چهارچوبی تلقی نموده و اشاعه آن را به واسطه حضور مکاتب دینی امری ضروری دانسته و جهانشمولی آن را مورد تاکید قرار داده است. هدف از این مقاله بررسی مبنای پیوند باثبات اخلاق و عدالت در جهان قانونمند به واسطه نگاه ویژه اسلام به آن است. در این سیر، نگاه مکتبی به اصول پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصور می سازد که  در پرتو حقوق بین الملل اسلام به جایگاه بایسته و شایسته اخلاق و عدالت بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Dimensions of Justice and Ethics from the Perspective of the Principles of the Framework of Islamic International Law

نویسندگان [English]

  • Nourooz Kargari 1
  • Sajad Tayebi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 PhD student in Theology, University of Religions and Beliefs, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

International law is a mirror image of current international rules in the international community with a humanistic approach and the ideal of international behavior. In this course of action, the divine religions, beyond their religious framework, have necessary theories in various fields of human life. For example, the religion of Islam, which itself has a special emphasis on Islamic international law and not only considers the international law of Islam as a chain of communication of all basic principles in international law, but also puts ethics and moralization of legal principles based on ideal justice from A global perspective is the basis of your work. In this regard, the school of Islam considers jurisprudence, justice and morality as the most fundamental principles of the framework and considers its dissemination due to the presence of religious schools as a necessity and emphasizes its universality. The purpose of this study is to investigate the basis of the stable link between ethics and justice in the legal world through the special view of Islam. Let's pay attention to the proper position of ethics and justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic International Law
  • ethics
  • Justice
  • Principles of International Law
  • International Community