مسئولیت‌ مدنی ناشی از حوادث هوایی با نگاهی به مقررات داخلی و بین‌المللی و رویه قضائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین الملل محیط زیست، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل ، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

به تبع حوادث هوایی و علل بروز آن ها، مسئولیت مدنی جبران خسارت، حسب مورد بر عهده شرکت‌های هواپیمایی، کادرهای پروازی و یا واحدهای کنترل ترافیک هوایی یا مجموعه‌ای از آن ها قرار می‌گیرد. این مسئولیت در حقوق داخلی بر اساس موازین حاکم بر مسئولیت مدنی یعنی وقوع فعل زیانبار، ورود ضرر و احراز رابطه سببیت میان فعل و خسارات احراز گردیده و در مقررات فراملی مربوط به حوادث هواپیمایی نیز بر اساس نظام حقوقی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی محقق می‌شود. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب حول محور پاسخ به این پرسش اصلی بوده است که به طور اصولی در حقوق ایران و بین‌الملل، شرکت‌های هواپیمایی، کادرهای پروازی و واحد کنترل ترافیک هوایی از نظر حقوقی و مدنی چه مسئولیتی در قبال حوادث هوایی خواهند داشت؟ یافته‌ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که هم در نظام حقوقی داخلی و هم در اسناد و مقررات بین‌المللی هواپیمایی، قوانینی در این خصوص وضع شده است تا شرایط و چهارچوبی را برای تحقق مسئولیت و چگونگی جبران خسارت وضع نمایند. مسئولیت مدنی در مصادیق مختلف بروز ضرر، مانند خسارت در برابر مسافران یا کالاهای آن ها، خسارت در قبال تاخیر پرواز، ابطال پرواز، عدم قابلیت پرواز، فروش بلیط خارج از ظرفیت، نقص در ارائه هشدار، خسارت معنوی و غیره در مجموعه قوانین مسئولیت مدنی، قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی در حقوق داخلی و در کنوانسیون های ورشو، مونترال، لاهه، گواتمالا و شیکاگو در حقوق بین‌المللی پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Liability for Arising to Air Accidents with a View to Domestic and International Regulations and Judicial Procedure

نویسندگان [English]

  • Sobhan Tayebi 1
  • Yeganeh Sadat Safavi 2
1 PhD in International Environmental Law, Lecturer, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran(Corresponding Author)
2 Master of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Depending on the air accidents and their causes, the civil liability for compensation falls, as the case may be, on the airlines, flight crews or air traffic control units or a group of them. This liability is realized between the act and the damage in the domestic law according to the criteria governing the civil liability, i.e. the occurrence of the harmful act, the occurrence of the loss and the realization of the causal relationship As well as in transnational regulations relating to aviation accidents based on the legal system of international liability of governments and international organizations. In this research, which has been prepared and arranged in an analytical-descriptive method, the content revolves around the answer to the main question, which in principle in Iranian and international law, what responsibility will have towards air accidents to airlines, flight crews and units Legal and civil air traffic control? Findings and results of the study indicate that both in the domestic legal system and in international aviation documents and regulations, laws have been enacted in this regard to establish the conditions and framework for the realization of liability and how to compensate. In this regard, civil liability is foreseen in various cases of damage, such as damages to passengers or their goods, damages for flight delays, flight cancellations, inability to fly, oversold tickets, violations in providing warnings, moral damages and Etc. In the Code of Civil Liability, the Law on the Limitation of Airlines Liability in Domestic Law and in the Warsaw, Montreal, The Hague, Guatemala and Chicago Conventions in International Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Air accidents
  • Flight crews and airlines
  • Civil Liability
  • Air traffic control unit