اثرات حقوقی و اجتماعی الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین از منظر حقوق داخلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند (نویسنده مسئول)

چکیده

معلولیت پدیده‌ای می‌باشد که هر انسانی ممکن است در طول زندگی خویش به آن دچار گردد؛ معلولین خواهان حقوق ابتدائی خود می‌باشند و جز در سایه‌ حمایت‌های ویژه و خاص نمی توانند به حقوق واقعی خویش نائل گردند در همین راستا سازمان ملل متحد از سال 1975 اقداماتی در جهت حمایت از حقوق معلولین آغاز کرده است که مهم‌ترین اقدام آن در سال 2006، تصویب حقوق معلولان و پروتکل الحاقی آن بود که تعداد زیادی از کشور‌ها به آن ملحق شده‌‌اند؛ پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اثرات حقوقی و اجتماعی الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 2006 و میزان پایبندی ایران به تعهدات خود در این زمینه بپردازد و پرسش تحقیق این است چه مشکلات و چه موانعی بر سر راه افراد معلول وجود دارد و ایران بعد از پیوستن به این کنوانسیون چه اقداماتی برای این قشر ضعیف در خصوص برابری حقوق آنان در مقابل قانون و یا مناسب سازی شهری انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که بر خلاف قوانین متعددی که در زمینه ضرورت و الزام مناسب سازی وجود دارد کمتر شاهد اقدام های عملی و اجرایی دستگاه های مربوطه در این زمینه هستیم و جزء چهل کشوری است که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را دارد، اما متاسفانه تاکنون این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، عملیاتی نشده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and Social Effects of Iran's Accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Domestic Legal System

نویسندگان [English]

  • Komeil Pour Ziaei 1
  • Tara GHaffari Nik 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Islamic Azad University, Damavand Branch
2 Master of International Law, Islamic Azad University, Damavand Branch (Corresponding Author)
چکیده [English]

Disability is a phenomenon that every human being may experience during his or her lifetime; People with disabilities want their basic rights, and they cannot achieve their real rights except with special and specific protections. In this regard, the United Nations has been working since 1975 to protect the rights of persons with disabilities. The most important step in 2006 was the ratification of the Rights of Persons with Disabilities and its Additional Protocol, to which a large number of countries have joined; The present study tries to investigate the legal and social effects of Iran's accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities by descriptive and analytical methods, and evaluate Iran's adherence to its commitments in this area, And the question of this research is: what are the problems and obstacles for people with disabilities? And Iran after joining to this Convention, what actions has it taken regarding the equality of their rights in law and urban adaptation for these weak people? The research hypothesis is that contrary to the numerous laws that exist in the field of necessity and obligation of adaptation, less practical and executive actions are taken by the relevant agencies in this field. Iran is one of the 40 countries that have a comprehensive law to protect the rights of people with disabilities, but unfortunately, this law has not been implemented yet due to the lack of an executive guarantee. The present study is applied in terms of purpose, and its contents have been analyzed and compiled in a library method using books and articles written and translated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disabled
  • Rights
  • Convention
  • Enforcement Guarantee
  • Protection