کلیدواژه‌ها = اسناد غیرالزام آور
حمایت کیفری از حقوق نسل های آینده در اسناد بین المللی

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.154311

عادل ساریخانی؛ مصطفی کرمی پور