کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
امکان‌سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.153420

سید محمدرضا موسوی فرد؛ حمیدرضا نوروزیان؛ نفیسه دهرویه؛ محمدرسول انصاری نیا؛ ندا حقیقی


بررسی و تحلیل تعهد به رعایت احتیاط در حقوق کامن لا

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 505-526

10.22034/lc.2022.140587

رضاحسین گندمکار؛ فرزاد کرمی کلمتی


بررسی ارکان مسئولیت مدنی شهرداری ها در رویه قضائی

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 559-577

10.22034/lc.2022.141899

سید وحید میرنظامی؛ فائزه بهادر