نویسنده = شعبانی، امیرمحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی بر حق پخش فوتبال

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 162-177

10.22034/flj.2020.118845

امیرمحسن شعبانی؛ احسان نعمتی