نویسنده = سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مبانی حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 194-206

10.22034/flj.2020.118847

سیدحسام الدین رفیعی طباطبائی


3. بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 57-76

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره سادات رفیعی طباطبایی