نویسنده = نعمتی، احسان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399

حمید ابهری؛ سام محمدی؛ احسان نعمتی


2. بررسی فقهی و حقوقی بر حق پخش فوتبال

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 162-177

10.22034/flj.2020.118845

امیرمحسن شعبانی؛ احسان نعمتی