نویسنده = پوریا دشتی نژاد
گفتمان سیاست تسامح صفر در نظام کیفری ایران؛ بسترها و زمینه ها

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401

10.22034/lc.2022.148613

رستم علی اکبری؛ پوریا دشتی نژاد